Enquête woonwensen Tricht

Het Dorpsplan werd in april 2014 vastgesteld. Diverse wensen hieruit zijn inmiddels gerealiseerd. Meer (geschikte) woningbouw, zowel voor jongeren als ouderen, is een belangrijke wens waar tot nu toe nog niets van terecht is gekomen.

Het informele Platform Tricht Springlevend, ontstaan vanuit de wens in het Dorpsplan tot meer onderlinge samenwerking van inwoners en organisaties die actief zijn op het gebied van sport, cultuur en welzijn, wil hier nu handen en voeten aan geven. De gemeente West Betuwe gaat namelijk dit najaar besluiten nemen over toekomstige woningbouw.

Gezien het grote woningtekort in Nederland zijn er ook zeker kansen voor woningbouw in ons dorp. Liefst voor onze jongeren die graag (weer) in Tricht willen kunnen wonen. Maar ook voor woningen geschikt voor ouderen die daardoor in ons dorp kunnen blijven wonen.

Dan moet echter wel aangetoond worden dat er daadwerkelijk vraag naar woningen is.

Normaal gesproken gebruikt de gemeente hier woningbehoefteonderzoeken voor die niet specifiek in 1 bepaald dorp gehouden worden. Vandaar dat het Platform zelf een woningbehoefteonderzoek uitzet: De Enquête woonwensen Tricht.

Met de uitkomsten hiervan wil het Platform dat we als inwoners van Tricht sterk staan richting de gemeente als daadwerkelijk over bouwplannen gesproken en besloten gaat worden.

De enquête wordt begin oktober huis-aan-huis verspreid, met het verzoek deze z.s.m. weer ingevuld in te leveren. Dit kan volledig anoniem.

Let dus op uw brievenbus!

De enquête kan ook digitaal ingevuld worden.  Onder het kopje Enquête Woonwensen Tricht is op deze website in het hoofdmenu tot 30 oktober een link te vinden om in te vullen. De enquête is zeker ook bedoeld voor oud-inwoners die graag weer in Tricht willen wonen indien er geschikte woningen te koop/te huur komen.

De uitkomsten worden tijdens een nog nader te bepalen bijeenkomst in het Dorpshuis bekend gemaakt, ook worden dan de verdere stappen toegelicht.

Voor meer achtergrondinformatie zie:

Het oorspronkelijke Dorpsplan Tricht is te downloaden via onderstaande links

dorpsplan 30 maart 2014

krant dorpsplan definitief