Enquête woonwensen Tricht

Het Dorpsplan werd in april 2014 vastgesteld. Diverse wensen hieruit zijn inmiddels gerealiseerd. Meer (geschikte) woningbouw, zowel voor jongeren als ouderen, is een belangrijke wens waar tot nu toe nog niets van terecht is gekomen.

Het informele Platform Tricht Springlevend, ontstaan vanuit de wens in het Dorpsplan tot meer onderlinge samenwerking van inwoners en organisaties die actief zijn op het gebied van sport, cultuur en welzijn, wil hier nu handen en voeten aan geven. De gemeente West Betuwe gaat namelijk binnenkort besluiten nemen over toekomstige woningbouw.

Gezien het grote woningtekort in Nederland zijn er ook zeker kansen voor woningbouw in ons dorp. Liefst voor onze jongeren die graag (weer) in Tricht willen kunnen wonen. Maar ook voor woningen geschikt voor ouderen die daardoor in ons dorp kunnen blijven wonen.

Dan moet echter wel aangetoond worden dat er daadwerkelijk vraag naar woningen is.

Normaal gesproken gebruikt de gemeente hier woningbehoefteonderzoeken voor die niet specifiek in 1 bepaald dorp gehouden worden. Vandaar dat het Platform zelf een woningbehoefteonderzoek heeft uitgezet: De Enquête woonwensen Tricht.

Met de uitkomsten hiervan wil het Platform dat we als inwoners van Tricht sterk staan richting de gemeente als daadwerkelijk over bouwplannen gesproken en besloten gaat worden.

De enquête is begin oktober huis-aan-huis verspreid, deze kon volledig anoniem ingevuld worden zowel op papier als digitaal. De enquête is inmiddels afgerond en de uitkomsten worden 24 november aan de gemeente West Betuwe overhandigd. De resultaten komen ook op deze site te staan

Voor meer achtergrondinformatie zie:

Het oorspronkelijke Dorpsplan Tricht is te downloaden via onderstaande links

dorpsplan 30 maart 2014

krant dorpsplan definitief