Categoriearchief: Algemeen

Voorlopige resultaten Dorpsplan Tricht

Het Dorpsplan Tricht is inmiddels ruim 6 jaar oud. Diverse wensen en ideeën uit het Dorpsplan zijn sindsdien (figuurlijk en letterlijk) tot bloei gekomen. Denk daarbij aan de kleurige ingezaaide bloemenperken en linten in het kader van biodiversiteit. Of aan het klompenpad dat loopt tussen de Appeldijk en Natuurbeleving de Leidsche Hoeven is gerealiseerd. Ook is de tunnel voor langzaam verkeer in de Nieuwsteeg ‘binnengehaald’, deze zal als sluitstuk van de werkzaamheden aan het spoor in gebruik genomen worden. Er kwam een pannakooi bij VVTricht en er liggen plannen voor het Integraal Kind Centrum (IKC) voor onze basisschool waarin de basisschool en kinderopvang nog nauwer gaan samenwerken. Er is een lokaal energie initiatief die zonnepanelen op het dorpshuis Tricht realiseerde. Ook de samenwerking tussen Trichtse organisaties kreeg vorm in de oprichting van het Platform Tricht Springlevend. Een informeel overleg met afhankelijk van het onderwerp wisselende samenstelling van vertegenwoordigers van de Trichtse organisaties die actief zijn op het gebied van sport, cultuur en het welzijn van onze inwoners. 

Al met al resultaten waar we als dorp Tricht best trots op mogen zijn. 

Het Dorpsplan Tricht was mogelijk dankzij de steun van de voormalige gemeente Geldermalsen.  Het beleid van de nieuwe gemeente West Betuwe zet dit door met haar zogenaamde kernenbeleid waarbij tot doel gesteld is dat alle dorpen/stadjes in West Betuwe een zogenaamde ‘kernenagenda’ opstellen. In feite een ander vorm van een Dorpsplan zoals er in Tricht al is. Tussen het Platform Tricht Springlevend en de gemeente West Betuwe is een overleg geweest over het opstellen van een kernenagenda voor ons dorp. Daarbij dient het Dorpsplan als uitgangspunt. 

Er zijn namelijk nog veel wensen en ideeën die (nog) niet gerealiseerd of onderzocht zijn.

Twee daarvan zijn de vraag naar een onderzoek of de beleving over het tekort aan woningaanbod overeenkomt met de realiteit, en een onderzoek of er behoefte is aan aangepaste woningen voor ouderen. Dit is in september door het Platform Tricht Springlevend opgepakt met het uitvoeren van de enquête woonwensen Tricht.

Van dorpsplan naar kernenagenda

Sinds 1 januari 2019 valt ons mooie dorp onder de nieuwe gemeente West Betuwe. Een nieuwe gemeente betekent dat een aantal dingen anders gaan dan voorheen bij de gemeente Geldermalsen. Wat in ieder geval gebleven is, is de aandacht voor de 26 verschillende dorpen/stadjes in West Betuwe. Al worden zaken soms wel ander genoemd. Zo wordt er niet meer gesproken over Dorpsplannen maar over Kernenagenda’s. In wezen komt dit echter op hetzelfde neer.

Het Dorpsplan Tricht dat voor ons dorp nog steeds actueel is, vormt uiteraard de basis voor de door de gemeente gewenste kernenagenda. Een aantal doelen uit dat Dorpsplan zijn al (deels) gerealiseerd. Een aantal andere doelen (nog) niet.

Een van de doelen was meer samenwerking tussen alle Trichtse verenigingen en organisaties. Dat begint steeds beter plaats te vinden binnen het Platform Tricht Springlevend. Een informele groep met vertegenwoordigers vanuit allerlei clubs.

Het Dorpsplan Tricht is klaar!

Dorpsplan Tricht gereed

DORPSHUIS – Tijdens de druk bezochte Dorpsplan presentatieavond op 9 april in het Dorpshuis Tricht werd het officiële Dorpsplan Tricht gepresenteerd. Het resultaat van meer dan een jaar werk van velen maar in het bijzonder van de Dorpsplan werkgroep van inwoners van Tricht. Frederike Bunjes, voorzitter van deze werkgroep, had zich voor de gelegenheid tijdelijke ‘omgeschoold’ tot dorpsomroeper. Zij overhandigde het Dorpsplan Tricht aan de Dorpsraad Tricht, in de persoon van Duco van Hogendorp. Ook de gemeente Geldermalsen, vertegenwoordigd door de wethouders Ronald van Meygaarden en Niko Wiendels, kreeg het Dorpsplan overhandigd.

Niet alleen veel dorpsgenoten, waarvan velen op de een of andere manier een bijdrage aan de totstandkoming van het Dorpsplan hadden geleverd, waren aanwezig. Ook vertegenwoordigers van organisaties en instanties die hadden ‘meegedacht’ in onder andere een speciale klankbordbijeenkomst waren, benieuwd naar het resultaat, naar Tricht gekomen om de presentatie bij te wonen. En natuurlijk de vrijwillige begeleiders van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland (VKK) Hans Suurmond en Jannes Herman Mostert die de afgelopen tijd vele malen naar Tricht waren gekomen om de vrijwilligers van de werkgroep met raad en daad bij te staan.

Cheque

Wethouder Van Meygaarden overhandigde namens de gemeente een symbolische cheque ter waarde van € 7.500,- euro te besteden aan ideeën (quick wins) uit het Dorpsplan.

De werkgroep toonde in een presentatie de uitkomsten van het Dorpsplan. Een plan met onderwerpen en doelen die inwoners graag willen zien te realiseren. Geprobeerd is om zoveel mogelijk het plan te laten aansluiten bij activiteiten en verenigingen die er al zijn in het dorp. Sommige ideeën kunnen wat betreft de werkgroep op vrij korte termijn gerealiseerd worden, sommige zijn het onderzoeken waard, sommige zijn echt voor de wat langere termijn. Het is namelijk de bedoeling dat het Dorpsplan ongeveer tien jaar mee gaat. Al kan het plan tussentijds wel worden bijgesteld. De werkgroep is echter klaar met haar werk en het initiatief ligt nu weer bij de Dorpsraad Tricht.

Actiepunten

Er zijn inmiddels al een aantal actiepunten uit het Dorpsplan in gang gezet. Dat betreft:

– het restaureren van het monument op het grasveld tussen de Bulkstraat en de Laan van Crayenstein, dat herinnert aan de windhoos van 1967.

– het aanleggen van een klompenpad door de uiterwaarden, boomgaarden en weilanden. Op 18 maart 2014 is de eerste startbijeenkomst geweest voor een klompenpad in Tricht. Tijdens deze avond heeft een aantal mensen zich opgegeven om mee te helpen.

– het samenstellen van een cultuurhistorische waardenkaart met elementen die waardevol zijn en behouden dienen te worden, zoals het dorpsgezicht, monumentaal groen en gebouwen.

Er zijn ook een aantal actiepunten waaraan wordt gewerkt om te kijken of die te realiseren zijn:

– zorg dragen voor een veilig, geluidsarm en trillingvrij spoor door Tricht, zodat de leefbaarheid niet verder wordt aangetast.

– aanleg van een tunnel voor langzaam verkeer in de Nieuwsteeg. Deze tunnel dient zowel met de fiets, rolstoel als met een rollator en kinderwagen toegankelijk te zijn.

Werkgroepen

Daarnaast adviseert de werkgroep een aantal werkgroepen met inwoners te vormen:

1. Werkgroep Ouderen & zorg

2. Werkgroep Spelen & jongeren

3. Werkgroep verenigingen

4. Werkgroep Groen & ontspanning

5. Werkgroep Energie/duurzaamheid

Bovenstaande werkgroepen zijn een suggestie van de werkgroep Dorpsplan Tricht. Men kan ook nog denken aan een Werkgroep Ondernemers of een Werkgroep Recreatie. Het is straks aan de inwoners van Tricht om samen met de Dorpsraad hier invulling aan te geven. Inwoners die interesse hebben om bij de uitvoering en/of aan een van de werkgroepen mee te werken kunnen zich in ieder geval al aanmelden via dorpsplantricht@gemail.com. Tijdens de presentatieavond hebben een aantal mensen zich al aangemeld.

Het Dorpsplan Tricht is digitaal beschikbaar via onderstaande link:

dorpsplan 30 maart 2014

Dorpsplankrant

Daarnaast kregen alle huishoudens in Tricht een ‘populaire’ editie van het Dorpsplan in de vorm van een speciale ‘Dorpsplan krant’ in de bus. Mocht men onverhoopt geen Dorpsplan krant ontvangen hebben dan kan men deze nog afhalen op het redactieadres van de Dorpskrant Tricht, de Twee Morgen 2 (0345-576619). Of beschikbaar via onderstaande link:

krant dorpsplan definitief

 

 

Droom voor Tricht over tien jaar

De resultaten van de startbijeenkomst zijn samengevat in deze ‘droom voor Tricht over 10 jaar’

Tricht is een klein dorp, gelegen aan de Linge, waar het prettig wonen is. De Linge biedt mogelijkheden voor allerlei activiteiten op het gebied van recreatie. Veel inwoners van Tricht zetten zich in als vrijwilliger.

Het dorpshuis fungeert als duiventil en is daarmee het kloppend hart van en voor de dorpsbewoners. Je kunt er terecht voor een kop koffie en een gesprekje, maar ook voor het ophalen van je internetbestelling of je pakket met streekproducten. Toeristen kunnen er aanlanden voor informatie over het dorp, de wandel- en fietsmogelijkheden, maar ook om hun fietsband te (laten) plakken of hun elektrische fiets op te laden. Je kunt er ook je kapotte tv laten repareren en hulp krijgen bij het werken met de computer. Iedere dag is er een breed aanbod aan recreatieve, educatieve en sportieve activiteiten.

Overzichtelijk wordt voor inwoners en andere geïnteresseerden via een website en een dorpsgids alle bedrijvigheid in Tricht gepresenteerd: van lokale ondernemers tot sportverenigingen, van de kerk tot muziek, van horeca tot wandelroute.

Het hele dorp is 30 km gebied, waar voetgangers, fietsers en auto’s gelijkwaardig zijn en waar letterlijk alle drempels zijn weggenomen. De verkeersveiligheid is sterk verbeterd dankzij de rondweg en de ongelijkvloerse verbindingen bij het spoor. Voor kinderen zijn er veilige, uitdagende speelplekken met een grote verbondenheid met de natuur.

Duurzaamheid is een belangrijk thema dat via gezamenlijke aankoop van bijvoorbeeld zonnepanelen vormgegeven wordt of op andere wijze gerealiseerd wordt. Tricht werkt hiervoor samen met lokale organisaties om een energieneutraal dorp te worden.

Dankzij een uitgebreid zorgnetwerk met zowel betaalde professionals als vrijwilligers kunnen inwoners van de wieg tot het graf in het dorp (blijven) wonen.

Er is een optimale samenwerking tussen alle verenigingen die het dorp rijk is. Verenigingen versterken elkaar en organiseren gezamenlijke activiteiten. Door bestuurlijke samenwerking kan de terugloop van kaderleden opgevangen worden. De inwoners van Tricht dragen graag bij aan de leefbaarheid van Tricht, omdat zij belang hebben bij een goede leefbaarheid van hun dorp. Ieder doet dat op zijn of haar niveau en binnen zijn of haar grenzen en mogelijkheden. Er is oog voor het belang van het dor p, maar ook voor de belangen van mensen persoonlijk in hun gezin, familie, werk, opleiding etc.

Centraal in het dorp is een dorpstuin ontwikkeld, gerund door een aantal vrijwilligers en de leerlingen van de basisschool. De opbrengst is bestemd voor de minder draagkrachtige bewoners en/of wordt verwerkt in de gerechten van de al jaren door vele dorpsbewoners bezochte Trichtse aanschuiftafel.