Enquête woonwensen

De uitkomsten van de enquête, zoals deze dindsdagavond 24 november aan de gemeenteraad is aangeboden is hier te downloaden

De werkgroep wonen van het Platform Tricht Springlevend heeft ook een persbericht verstuurd:

Tricht roept om betaalbare nieuwbouwwoningen

In de gemeenteraadsvergadering van 24 november overhandigt Trichtenaar Jan Willem van Donkelaar, namens de werkgroep wonen van het Platform Tricht Springlevend, aan het gemeentebestuur van West Betuwe de uitkomsten van het woningbehoefteonderzoek in zijn dorp. Met de respons op de door de werkgroep uitgezette enquête, maar liefst 239 inwoners vulden deze in, is de werkgroep dik tevreden.

De wens van betaalbare woningen voor senioren en starters komt heel duidelijk naar voren, zowel huur als koop. Al ruim 25 jaar zijn deze niet meer gebouwd in Tricht. Dit als gevolg van het zogenaamde twee-kernenbeleid van de voormalige gemeente Geldermalsen. Daardoor is Tricht een van de 8 krimpdorpen van de gemeente West Betuwe geworden. Ook Buurmalsen, Deil, Beesd, Enspijk, Acquoy en Rumpt treft dit lot. Net als het dorp Heesselt in de voormalige gemeente Neerijnen. Sinds 2000 is het inwonertal van Tricht ruim 5 % teruggelopen. Als er niet op korte termijn woningen bijgebouwd worden zal het dorp onder de kritische grens van 2000 inwoners zakken.

Dankzij de enquête werd ook duidelijk dat een grote groep inwoners voorstander is van een plan met een mix aan woningen voor jong en oud in combinatie met zorg en ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten. Dat kan alleen als de gemeente meewerkt, onder andere door grond beschikbaar te stellen. Als meest logische locatie voor woningbouw wordt met name het gebied tussen de bestaande woningbouw en de nieuwe Hooglandscheweg genoemd.

De werkgroep wil in gesprek met de gemeente over de uitkomsten van de enquête. De complete uitwerking van de enquête is vanaf dinsdagavond 24 november te lezen/te downloaden op de website van het Dorpsplan Tricht: www.dorpsplan.tricht.info.

Werkgroep wonen, Platform Tricht Springlevend.

Achtergrondinformatie over woningbouw in Tricht

Sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw heeft op een klein aantal (duurdere) woningen na geen woningbouw in ons dorp plaatsgevonden.

Zeker niet van betaalbare starterswoningen of woningen die geschikt zijn voor ouderen die graag in ons dorp willen blijven wonen waar zij hun netwerk hebben opgebouwd.

Van de bestaande sociale huurwoningen speciaal voor senioren is bovendien een deel niet meer geschikt voor de doelgroep en deze zijn/worden door KleurrijkWonen aan niet senioren verhuurd of verkocht. Ook eengezinswoningen worden met enige regelmaat verkocht waardoor het totaal aan sociale huurwoningen in ons dorp daalt.

Er komen steeds meer mensen die (langer) alleenstaand zijn. Het gemiddelde aantal bewoners per woonhuis daalt daardoor in heel Nederland, ook bij ons in Tricht. Dat betekent dat Tricht, zolang er niet woningen bijgebouwd worden, langzaamaan steeds minder inwoners krijgt. Zo is het aantal inwoners tussen 2009 en 2019 gedaald van 2211 naar in 2100. De gevolgen daarvan zijn nu al merkbaar bij onze verenigingen.

Bij het opstellen van het Dorpsplan Tricht in 2014 kwam de vraag naar betaalbare nieuwbouwwoningen (zowel huur als koop voor starters en voor senioren) al als een van de grote wensen naar voren. Daaruit zijn echter geen daadwerkelijk bouwplannen ontstaan. Een paar jaar daarna werd het initiatief van de gemeente Geldermalsen voor de bouw van Tiny Houses, waarbij voorrang voor jongeren uit Tricht mogelijk zou zijn, afgeblazen.

In de aanloop naar de nieuwe gemeente West Betuwe bleek die wens voor woningbouw in ons dorp nog steeds te bestaan (het werd opgenomen in het zogenaamde ‘Bidbook’). Genoemd werden betaalbare huur en koopwoningen voor starters en woningen die geschikt zijn voor senioren. Er zijn echter tot op heden geen plannen voor nieuwbouw afgezien van de vervanging van oude sociale huurwoningen door Kleurrijk Wonen aan de Rodenburgstraat.

Doel van deze enquête is om een goed idee te krijgen over hoeveel mensen in Tricht een  (andere) woning willen. Dus, welke woningbehoefte is er. Dat kan binnenkort zijn maar ook ergens in de toekomst. Dat willen wij graag weten van inwoners maar ook van wie nu buiten Tricht woont maar daar wel is opgegroeid of heeft gewoond en graag terug wil komen als de mogelijkheid tot huur of koop van een geschikte woning zich voordoet.

Er zijn zeker kansen in ons dorp voor nieuwe woningen. Om die kansen in daadwerkelijke plannen om te zetten moeten we als dorp Tricht de behoefte aan woningen echter wel richting het gemeentebestuur van West Betuwe duidelijk maken.

Dat is het doel van de enquête woonwensen Tricht.

Platform Tricht Springlevend